นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานแพล็ตฟอร์ม PDMO

1. ข้อความทั่วไป: หลักการในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน
นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายแนวทางที่แพล็ตฟอร์ม PDMO โดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะใช้จัดการและปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้มาในขณะท่านใช้บริการดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบริการที่ครอบคลุมต่อไปนี้ (“บริการ”) และทางเลือกต่าง ๆ ที่ท่านมีในการเข้าถึงและการควบคุมข้อมูลของท่านตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดดังต่อไปนี้ โดยแพล็ตฟอร์ม PDMO ยึดหลักการพื้นฐานเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและคุ้มครองข้อมูลของท่านได้

 1. แพล็ตฟอร์ม PDMO จะระบุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน
 2. แพล็ตฟอร์ม PDMO จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่จะจัดเก็บและขอรับความยินยอมจากท่านในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
 3. แพล็ตฟอร์ม PDMO จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการใช้ดังที่ได้ระบุไว้
 4. แพล็ตฟอร์ม PDMO จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะเพื่อการอันตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บนั้น เว้นแต่ท่านจะได้ยินยอมหรือกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และแพล็ตฟอร์ม PDMO จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแก่การทำให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์นั้น
 5. แพล็ตฟอร์ม PDMO จะพยายามดูแลให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 6. แพล็ตฟอร์ม PDMO จะคุ้มครองข้อมูลของท่านโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
 7. แพล็ตฟอร์ม PDMO จะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท สำหรับการจัดการข้อมูลของท่านให้โปร่งใสที่สุดเท่าที่ทำได้
 8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านได้เสมอ และสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องได้ตามสมควร
 9. แพล็ตฟอร์ม PDMO จะรับผิดชอบต่อท่านเสมอ โดยท่านมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของท่านได้เสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการข้างต้นและนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้

2. ข้อมูลประเภทใดที่แพล็ตฟอร์ม PDMO จัดเก็บจากฉัน และเก็บอย่างไร
แพล็ตฟอร์ม PDMO ได้รับข้อมูลบางประการจากท่านซึ่งจำเป็นแก่การอนุญาตให้ท่านใช้บริการได้ โดยข้อมูลที่จัดเก็บมีสองประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 1. ข้อมูลที่ท่านให้
  1. ข้อมูลลงทะเบียนโดยผู้ใช้
  2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่ทำได้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารอย่างสะดวกสบายระหว่างผู้ใช้ แพล็ตฟอร์ม PDMO อาจขอให้ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส (e-mail address) หรือข้อมูลอื่น ๆ

  3. ข้อมูลติดต่อผู้ใช้
  4. แพล็ตฟอร์ม PDMO จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ รวมทั้งที่อยู่อีเมล์ ประเภทอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ ฯลฯ ขณะที่ผู้ใช้ติดต่อแพล็ตฟอร์ม PDMO ผ่านรูปแบบการซักถามออนไลน์ เพื่อช่วยให้ทราบตัวผู้ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาที่แจ้งมา และเพื่อให้สามารถแจ้งตอบข้อซักถามได้ตามความเหมาะสม

 2. ข้อมูลที่บริษัทได้จากการที่ท่านได้ใช้บริการ

3. แพล็ตฟอร์ม PDMO นำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปใช้อย่างไร
แพล็ตฟอร์ม PDMO ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด
 2. เพื่อป้องกันการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะฉ้อฉล
 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบริการ
 4. เพื่อวิเคราะห์และวิจัยสำหรับการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงการบริการ
 5. เพื่อให้แพล็ตฟอร์ม PDMO สามารถจัดการกับข้อซักถามต่าง ๆ จากผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อสร้างสรรค์งานพัฒนาใหม่ ๆ เกี่ยวกับบริการในอนาคต
 7. เพื่อตรวจสอบตัวตนเมื่อผู้ใช้มีข้อซักถาม ฯลฯ
 8. เพื่อประมวลผลข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการที่ซื้อและบริการที่ได้รับชำระแล้ว
 9. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับการบริการและเพื่อติดต่อท่านตามความจำเป็น

4. บริษัทนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปแลกเปลี่ยนกับใครบ้างหรือไม่
นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ แพล็ตฟอร์ม PDMO จะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่บริษัทจะมีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ฉันจะเข้าถึงหรือจัดการแก้ไขข้อมูลของฉันเองได้หรือไม่
แพล็ตฟอร์ม PDMO ได้พยายามจัดการให้ท่านควบคุมข้อมูลของท่านได้อย่างง่ายดายที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ โดยท่านสามารถยืนยันหรือแก้ไขข้อมูลบางประการที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส) ได้โดยตรงในแอปพลิเคชั่นไม่ว่าในเวลาใด