ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด” บังคับ ใช้ครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คำนิยาม
ภายในข้อกำหนดฉบับนี้
ฐ) “แอปพลิเคชั่น” หมายความว่า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า RPCA SMS ซึ่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะ ดังต่อไป
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(ข) “เจ้าของแอปพลิเคชัน” หมายความว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ สำนักงานตั้ง
อยู่ที่ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
(ค) “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงแอปพลิเคชัน ไม่
ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่อง
ทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
(ง) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่น ใดที่สามารถใช้ในการระบุตัว
ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(จ) “เนื้อหา” หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ
ประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่า
ในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม